«

»

Αυγ 07 2017

Προκήρυξη πρόσληψης ιατρικού και λοιπού προσωπικού για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας/ Το προσωπικό για την Τοπική Ομάδα Yγείας Κατερίνης/ Αιτήσεις μέχρι 8.9.17/

Εκδόθηκε από του Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη για την πρόσληψη Ιατρικού και λοιπού  προσωπικού , πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ,για τις ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) με τον νεοσύστατο θεσμό του οικογενειακού ιατρού  Για την Τ.ΟΜ.Υ ΚΑΤΕΡiΝΗΣ προβλέπεται η πρόσληψη 20 Ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν από ιατρούς Γενικής Ιατρικής θα καλυφθούν από Παθολόγους Ιατρούς. Προβλέπεται επίσης η πρόσληψη λοιπού Νοσηλευτικού και Διοικητικού Προσωπικού. ,Απαιτούμενα δικαιολογητικά,Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
στην υπ΄άριθ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/03.08.17 προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.