Από 01.04.19 : Η Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος και ο τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας χορηγούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α) του Υπουργείου Υγείας “Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις” όπου -μεταξύ άλλων- ορίζεται ότι από 01.04.19 οι Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ιατρών για τη χορήγηση :
α. Βεβαίωσης (Άδειας)  Άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.
β. Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας
γ. Πιστοποιητικού good standing
δ. Βεβαίωσης  χρόνου Ειδίκευσης κ.λ.π.
θα υποβάλλονται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ο οποίος και καθίσταται πλέον αρμόδιος για την χορήγησή τους.
(Να σημειωθεί ότι  οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξεταστικές περιόδους περιόδου Απριλίου  προς απόκτηση τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας θα πρέπει να υποβληθούν από 01.04.19 έως 05.04.19 στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο)
( Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του προβλεπόμενου διαφορετικού εξεταστικού συστήματος για την απόκτηση ιατρικών ειδικοτήτων θα αρχίσει μόλις εκδοθεί και θα ισχύσει η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 116 κοινή Υπουργική  απόφαση.
Δείτε το υπ΄άριθ.Γ5α/Γ.Π.οικ.20441/14.03.19 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας:[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/ΑΔΕΙΕΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-Από-01.04.19-χορήγηση-από-τον-ΠΙΣ..pdf”]