Απαραίτητη η ενημέρωση του Ατομικού Ασφαλιστικού Φακέλου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

– Όπως είναι γνωστό οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΣΑΥ γίνονται μόνο μέσω των Τραπεζών κάθε εξάμηνο (μέχρι 30.6 για το α΄. εξάμηνο και μέχρι 31.12 για το β΄. εξάμηνο κάθε έτους).

– Απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή τους είναι η προσκόμιση στην Τράπεζα του Ατομικού Ειδοποιητηρίου που στέλνει ονομαστικά το ΤΣΑΥ σε κάθε ασφαλισμένο.
– ΄Ομως,από έλλειψη ενημέρωσης των μεταβολών των ατομικών στοιχείων που τηρούνται στο ΤΣΑΥ
(Αλλαγή Δ/νσεων επικοινωνίας,μεταβολή στο καθεστώς εργασίας κ.λ.π.) σημαντικός αριθμός συναδέλφων δεν παραλαμβάνει έγκαιρα ή και καθόλου Ατομικό Ειδοποιητήριο ή ακόμη παραλαμβάνει Ειδοποιητήριο με λανθασμένη εκτίμηση της οφειλόμενης ασφαλιστικήςε εισφοράς
– Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί-το συντομότερο-το ΤΣΑΥ για τις  μεταβολές  στη ταχυδρομική Δ/νση Επικοινωνίας.

– Ακόμη είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικου Ασφαλιστικού Φακέλλου και με όλες τις σχετικές εργασιακές μεταβολές.
Ειδικότερα, για το θέμα αυτό, το ΤΣΑΥ ζητά από κάθε ασφαλισμένο να σταλούν :

  • Βεβαιώσεις για όλες τις έμμισθες θέσεις ( Αγροτικό Ιατρείο,Νοσοκομεία,ΟΑΕΕ,ΤΥΔΚΥ κ.λ.π.
  • Βεβαιώσεις έναρξης άσκησης ελυθέρου επαγγέλματος από τη ΔΟΥ καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις τυχόν διακοπής άσκησης ελευθέρου επαγγέλματυος.
  • Αποφάσες τυχόν επιδοτούμενης ανεργίας.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί απαραίτητο για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Φακέλου.

—————————————————————————————————————————————–

Ο Σύλλογός μας ,προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους Συναδέλφους ,θα δέχεται τα παραπάνω στοιχεία που θα μας προσκομίζουν
και στη συνέχεια θα τα διαβιβάζει στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τα περαιτέρω.

—————————————————————————————————————————————-