ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / Διαδικασία – Περιορισμοί. ( Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η Ιατρική  Διαφήμιση έχει πάρει , σε ορισμένες  περιπτώσεις ,απαράδεκτες διαστάσεις ,με προφανή σκοπό τον εντυπωσιασμό του κοινού  με αποτέλεσμα να παίρνει  και τον χαρακτήρα του αθέμιτου επαγγελματικού  ανταγωνισμού , κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να υπενθυμίσουμε  ότι το πλαίσιο Διαφήμισης των Ιατρών ρυθμίζεται από τα άρθρα  17 και 18 του Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και καλούμε όλους τους Συναδέλφους να το τηρούν σχολαστικά    και  σε κάθε περίπτωση να  ζητείται  η προβλεπόμενη έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου.
Δείτε τη σχετική νομολογία :[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.pdf”]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : Τα ιδιωτικά Εργαστήρια και Ιατρεία Π.Φ.Υ. που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας θα κλείνονται.

Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας για το Εργαστήριο ή το Ιατρείο τους να φροντίσουν να εφοδιασθούν άμεσα με την προβλεπόμενη σχετική άδεια.Το Υπουργείο Υγείας με την υπ΄άριθ. Γεβ /Γ.Π./οικ.18952/09.03.16 εγκύκλιό του γνωστοποιεί  ότι οι προθεσμίες για τον εφοδιασμό με άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων  Π.Φ.Υ  έχουν εξαντληθεί και στο εξής  όσοι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας θα κλείνονται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/03/σάρωση0365.pdf”]

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ στον Νομό Πιερίας :΄Εκδοση Αδειών Λειτουργίας από Ιατρικό Σύλλογο ( από 01.01.2012).

Δείτε χρονολογικά τις άδειες λειτουργίας των Ιδιωτικών Ιατρείων και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί – από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.01.12 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα Ιδιωτικά Ιατρεία από 01.01.2012 και για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια από 01.07.14

Επιστημονικές-Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ( Ανακοινώσεις όπως μας κοινοποιούνται ).

Πατήστε εδώ

Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Ελλάδα (Ανακοινώσεις όπως μας κοινοποιούνται).

[gview file=https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2015/03/σάρωση0359.pdf]

Απαραίτητη η ενημέρωση του Ατομικού Ασφαλιστικού Φακέλου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

– Όπως είναι γνωστό οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΣΑΥ γίνονται μόνο μέσω των Τραπεζών κάθε εξάμηνο (μέχρι 30.6 για το α΄. εξάμηνο και μέχρι 31.12 για το β΄. εξάμηνο κάθε έτους).

– Απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή τους είναι η προσκόμιση στην Τράπεζα του Ατομικού Ειδοποιητηρίου που στέλνει ονομαστικά το ΤΣΑΥ σε κάθε ασφαλισμένο.
– ΄Ομως,από έλλειψη ενημέρωσης των μεταβολών των ατομικών στοιχείων που τηρούνται στο ΤΣΑΥ
(Αλλαγή Δ/νσεων επικοινωνίας,μεταβολή στο καθεστώς εργασίας κ.λ.π.) σημαντικός αριθμός συναδέλφων δεν παραλαμβάνει έγκαιρα ή και καθόλου Ατομικό Ειδοποιητήριο ή ακόμη παραλαμβάνει Ειδοποιητήριο με λανθασμένη εκτίμηση της οφειλόμενης ασφαλιστικήςε εισφοράς
– Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί-το συντομότερο-το ΤΣΑΥ για τις  μεταβολές  στη ταχυδρομική Δ/νση Επικοινωνίας.

– Ακόμη είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικου Ασφαλιστικού Φακέλλου και με όλες τις σχετικές εργασιακές μεταβολές.
Ειδικότερα, για το θέμα αυτό, το ΤΣΑΥ ζητά από κάθε ασφαλισμένο να σταλούν :

  • Βεβαιώσεις για όλες τις έμμισθες θέσεις ( Αγροτικό Ιατρείο,Νοσοκομεία,ΟΑΕΕ,ΤΥΔΚΥ κ.λ.π.
  • Βεβαιώσεις έναρξης άσκησης ελυθέρου επαγγέλματος από τη ΔΟΥ καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις τυχόν διακοπής άσκησης ελευθέρου επαγγέλματυος.
  • Αποφάσες τυχόν επιδοτούμενης ανεργίας.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί απαραίτητο για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Φακέλου.

—————————————————————————————————————————————–

Ο Σύλλογός μας ,προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους Συναδέλφους ,θα δέχεται τα παραπάνω στοιχεία που θα μας προσκομίζουν
και στη συνέχεια θα τα διαβιβάζει στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τα περαιτέρω.

—————————————————————————————————————————————-